Vergangene Aktivitäten

Symposien, Konferenzen und Vorträge
 • Konferencja: "Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi" w ramach projektu badawczego "Prawne i organizacyjne zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, 16-17 październik 2012 r., Wrocław
 • Przyjęcie przedstawicieli GP PLEN w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu przez Konsula Generalnego, Dr. Gottfrieda Zeitza, dnia 25 czerwca 2013 r.
 • Konferencja: "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" (stanowisko polskie), dnia 8 października 2014 r., Federalny Urząd Prasowy (Bundespresseamt), Berlin
 • Konferencja: "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" (stanowisko niemieckie), dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin
 • Współorganizacja konferencji zorganizowanej przez IHK Cottbus "Polityka energetyczna w Polsce - Rozwój w regionie przygranicznym" z dnia 19.05.2015 r. (Knopp)
 • Sympozjum informacyjno-dyskusyjne "Flüchtlingskrise: EU am Scheideweg - Abkehr vom Rechtsstaat?" mit namhaften Vertretern aus Politik und Rechtswissenschaft dnia 18.05.2016 r. na BTU Cottbus - Senftenberg
 • Flüchtlingskrise – eine Herausforderung für Europa: Zusammen oder getrennt? – deutsche und polnische Flüchtlingspolitik im Kontext der Migrationskrise, gemeinsame Publikation des ZfRV und der Universität Breslau in 2017
 • Dialog: Osteuropäische Pflegehilfen kontra deutsche Gesundheitspolitik
  25. September 2018, Berlin Bundespresseamt
 • Unabhängigkeit der Richterschaft - Deutschland und Polen im Vergleich
  25. Oktober 2018, Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Cottbus
Publikationen
 • Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Polen, w: Krautscheid (wyd.), Die Daseinsvorsorge im Spannungsfeld von europäischem Wettbewerb und Gemeinwohl - Eine sektorspezifische Betrachtung, Wiesbaden 2009 r., str. 373 i nast. (Knopp)
 • Niemieckie prawo administracyjne a prawo wspólnotowe czy raczej "europeizacja niemieckiego prawa administracyjnego", w: Boć/Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009 r., str. 113 i nast. (Knopp)
 • Umsetzungsstand der europäischen Umwelthaftungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten, EuZW 2009 r., str. 561 i nast. (Knopp)
 • Beamte und Hochschullehrer im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. Jerzego Supernata), Wrocław 2009 r., str. 314 i nast. (Knopp/Schröder)
 • Aufgaben und Funktion des Deutschen Bundespräsidenten, w: Frankiewicz/Stadniczeńko (wyd.), Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, Opole 2009 r., str. 151 i nast. (Knopp/Schröder)
 • Hochschulpolitik, rechtlicher Rahmen, Autonomiegedanke und Besoldung in Polen, w: Knopp/Peine/Nowacki/Schröder (wyd.), Cottbuser Schriften zu Hochschulpolitik und Hochschulrecht (Cottbuska seria wydawnicza dotycząca polityki i prawa o szkolnictwie wyższym), tom 1, Hochschulen im Umbruch, 2009 r., str. 109 i nast. (Stypuła)
 • Recht und Zeit - Zur Endlichkeit der Geltungsdauer und "Überlagerung" von Gesetzen, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), seria wydawnicza PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 3, Zur Kontrolle des Verwaltungshandelns, Wrocław 2010 r., str. 221 i nast. (Hoffmann)
 • "Dekodifikation" des polnischen Umweltrechts?, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 2011 r., str. 43 i nast. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • Umwelt - ein bestimmbarer Rechtsbegriff?, Natur und Recht (NuR) 2011 r., str. 389 i nast. (Hoffmann)
 • Hochschulautonomie als Form staatlicher Dezentralisierung am Beispiel Polens, w: Knopp (wyd.), Föderalismus vs. Zentralismus, 2011 r., str. 123 i nast. (Stypuła)
 • Dezentralisierung in Polen, w: Knopp (wyd.), Föderalismus vs. Zentralismus, 2011 r., str. 107 i nast. (Zgolak-Nafalska)
 • An outline of the general EU principles of food law and hygiene of foodstuffs, w: Pod-bielska/Trziszka (wyd.), Acta Biomedical Engineering (2011), pp. 59 i nast. (Nowacki)
 • Die bilaterale Zusammenarbeit von Deutschland und Polen im Umweltschutz, WiRO 2011 r., str. 237 i nast. (Zgolak-Nafalska)
 • Sprawozdanie z konferencji: "Eine Dekade der Harmonisierung im Umweltschutzrecht - Die Umsetzung und Anwendung des Umweltrechts der Europäischen Union in Polen", międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie, 10-12 maj 2011 r., EurUP 2011 r., str. 185 i nast. (Kwaśnicka)
 • Sprawozdanie z konferencji: "Verwaltungsverfahren und -rechtsschutz im brandenburgischen Kommunalabgabenrecht", konferencja naukowa w Poczdamie, 7 październik 2010 r., Landes- und Kommunalverwaltung (LKV) 2011 r., nr. 3, str. 120 i nast. (Stypuła/Weber)
 • Klimaschutz im Verkehrssektor - Die Umsetzung der Richtlinie 1999/94/EG in Deutschland und Polen im Vergleich, WiRO 2011 r., str. 360 i nast. (Hoffmann/Zgolak-Nafalska)
 • Rechtsbegriff "Umwelt" - Deutschland und Polen im Vergleich, WiRO 2012 r., str. 272 i nast. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • Pozycja gminy w sferze realizacji zadań publicznych, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 25 i nast. (Nowacki)
 • Zasięg władztwa zadaniowego i ustrojowego gminy, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 29 i nast. (Nowacki)
 • Postępowanie z odpadami komunalnymi w regulacjach prawnych i doświadczeniach praktycznych w Republice Federalnej Niemiec, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 298 i nast. (Stypuła/Piroch)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Tłumaczenie na niemiecki z wprowadzeniem, stan prawny: 1.1.2013 r., Wrocław 2013 r. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • System prawny usuwania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec, w: Górski/Nowacki (wyd.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 16-17 października 2012 r., Wrocław 2013 r., str. 93 i nast., 193 i nast. (Stypuła/Piroch)
 • Rechtswissenschaften an technischen Universitäten - mit einem Fokus auf das Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV) in Brandenburg, Knopp (wyd.), Schriftenreihe FORUM des Deutschen Hochschulverbandes, zeszyt 84, lipiec 2013 r.
 • Die EU-Umwelthaftsungsrichtlinie in der mitgliedstaatlichen Praxis - erste Erfahrungen, unterschiedliche Bedeutung und Folgeprobleme einer "bloßen" Rahmenrichtlinie, NuR 2013, str. 25 i nast.
 • Effectiveness of EU law and policy on vertical restraints at protecting competition, Wrocław Review of Law, Administration & Economics (WRLAE) 1/2013, str. 119 i nast. (Raad)
 • Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie? (sprawozdanie z konferencji, część 1: Berlin), NVwZ 2014 r., str. 1636 i nast. (Raad)
 • Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie? (sprawozdanie z konferencji, część 2: Szczecin), NVwZ 2014 r., 1637 i nast. (Balbach)
 • The meaning of 'environment' in the German legal order, WRLAE 1/2014, str. 54 i nast. (Hoffmann)
 • Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Knopp/Górski (wyd.), Berlin 2015
 • The meaning of 'environment' in the German legal order, WRLAE 1/2014, str. 54 I nast. (Hoffmann)
 • Die Universität Wrocław und die BTU Cottbus-Senftenberg führen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen von GP PLEN fort, Akademisches Kaleidoskop, Zeitschrift der Universität Breslau, nr 2, 2015, str. 14 i nast. (Stypula)
 • Polsko-niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska - modelowy przykład współpracy naukowej (German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network - Modellbeispiel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit), Prawo i Środowisko, nr 2, 2015, str. 142-145 (Zgolak)
 • Die polnisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich Rechtswissenschaft - am Beispiel der Universitäten Wrocław und Cottbus, w: Sawicki/Łucarz (wyd.), Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu - Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, str. 341 i nast. (Hoffmann/Stypuła)
Referaty
 • "Die Klimaschutzstrategie der Europäischen Union", referat w ramach wykładów INES-Ringvorlesung "Europe in a New Global Order, Klima auf dem Spiel - Engagement für eine Europäische Klimaagenda", dnia 28 stycznia 2010 r., Europa-Universität Viadrina (Hoffmann)
 • "Die Finanzierung von Umweltschutz in der EU am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland", wykład dnia 15 stycznia 2010 r. i 28 stycznia 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Die Finanzierung des Umweltschutzes in der EU am Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik", wykład dnia 20 maja 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "BOLOGNA REFORM PROCESS IN POLISH HIGHER EDUCATION - WROCLAW UNIVERSITY AS AN EXAMPLE", w ramach tygodnia uroczystości: 20 LAT BTU, dnia 15 czerwca 2011 r., BTU Cottbus (Prof. Dr. hab. Ryszard Cach)
 • "Die Finanzierung des Umweltschutzes in der EU am Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik", wykład dnia 15 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Eurozone-Desaster: Untergang der Eurozone und Deutschland vor dem Staatsbankrott?", 16-17 styczeń 2012 r., Uniwersytet Wrocławski (Knopp)
 • "Facing Climate Change and Legal Order", dnia 14 maja 2013 r., Uniwersytet Wrocławski (Hoffmann)
 • "System prawny usuwania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec" w ramach konferencji "Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi", 16-17 październik 2012 r., Uniwersytet Wrocławski (Stypuła/Piroch)
 • Referat Prof. dr dr h.c. mult. Marka Bojarskiego z okazji dziesięciolecia istnienia ZfRV na temat: "A decade of successful cooperation in legal studies between the University of Wrocław and Brandenburg University of Technology", dnia 25 października 2012 r., Sąd Okręgowy Cottbus
 • "Die Finanzierung von Umweltschutz in der EU - am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland", wykład dnia 20 maja 2012 r. i dnia 9 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Transformacja polityki energetycznej w Polsce - uwarunkowania historyczne, rozwój, sytuacja obecna" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 8 października 2014 r., Federalne Biuro Prasowe Berlin (Zgolak)
 • "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech - droga odejścia od polityki atomowej, z uwzględnieniem prawa UE" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Knopp)
 • "Fracking jako element transformacji polityki energetycznej? Ramy prawne i ryzyko ekologiczne" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Raad)
 • "Ekologiczne, etyczne i społeczno-polityczne aspekty transformacji polityki energetycznej w Niemczech i w Polsce" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Stypuła)
 • "Deutsch-Polnischer Wissensaustausch und Förderungsmöglichkeiten für junge Wissenschaftler" (Polsko niemiecka wymiana wiedzy naukowej i możliwości wspierania młodej kadry naukowej), referat na konferencji "Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki", dnia 18.06.2015 r. w Zielonej Górze (Zgolak)
Projekty badawcze (wnioski) i pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Wniosek o dofinansowanie w programie Life+ UE: "Środowisko" jako pojęcie prawne - porównanie i analiza rozumienia pojęcia w krajach członkowskich UE jako wkład do badań z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa ochrony środowiska (2010 r.)
 • Nominacja Prof. dr hab. Konrada Nowackiego do nagrody Anneliese Maier-Forschungspreis dla naukowców z dziedziny humanistyki i soziologii Fundacji Alexandra von Humboldta (2011 r.)
 • Projekt badawczy "Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi" - finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) (2012 r.)
 • Projekt badawczy "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" realizujący się w konferencjach w Berlinie i Szczecinie - dofinansowany ze środków Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko DBU (2014-2015)
 • Nominacja Prof. dr hab. Konrada Nowackiego i Prof. Dr. Dr. h.c. Lothara Knoppa do Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej "Nicolaus Copernicus" przyznawanej przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej (2016)
Sonstiges
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN w ramach sympozjum LKV "Verwaltungsverfahren und -rechtsschutz im Brandenburgischen Kommunalabgabenrecht" w Poczdamie dnia 7.10.2010 r.
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN w ramach konferencji "Neuordnung der Kreislaufwirtschaft - Ausdruck fortschreitender Europäisierung und Auswirkungen auf die Entsorgungswirtschaft" w Kaiserslautern dnia 29.10.2010 r.
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN na sympozjum "NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES", Humboldt Kolleg, 26-29.05.2011 r., Wrocław
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN jako międzyuczelnianej jednostki naukowej BTU Cottbus i Uniwersytetu Wrocławskiego na Polsko-Niemieckim Wieczorze organiziwanym przez Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg e.V. w Cottbus dnia 1.03.2012 r. w Polnisch-Deutsches Zentrum, Stadthalle Cottbus (Stypuła)
 • "10 lat Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus", nr 12, 2012 r., str. 15 i nast.
 • Odznaczenie kanclerza BTU Wolfganga Schrödera Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego za wieloletnie zasługi w obszarze wspierania polsko-niemieckich kooperacji, w szczególności w obszarze naukowo-badawczym dnia 15.12.2012 r.
 • Raport: "Dies Academicus der BTU Cottbus", Akademisches Kaleidoskop, nr 2, 2013 r., str. 18
 • Raport: "Besuch von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Prof. Sabine Kunst an der Universität Wrocław", Akademisches Kaleidoskop, nr 2, 2013 r., str. 24
 • Uroczyste podpisanie porozumienia o kontynuacji współpracy w ramach GP PLEN (Cottbus) dnia 28.04.2015 r.
 • Wręczenie tytułu doctora honoris causa BTU Cottbus - Senftenberg profesorowi dr hab. Konradowi Nowackiemu dnia 9.02.2016 r.
 • Raport: "Professor Konrad Jerzy Nowacki - Ehrendoktor der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg", Akademisches Kaleidoskop, nr 1, 2016 r., str. 11 i nast. (Stypula)
 • "Prof. Nowacki doktorem honoris causa", Przegląd Uniwersytecki, nr 2, 2016 r., str. 41. (Stypula)
 • Uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej Prof. Dr. Dr. h.c. Franz-Josephowi Peine dnia 3.09.2016 r.
 • Wręczenie tytułu doctora honoris causa BTU Cottbus - Senftenberg profesorowi dr hab. dr h.c. mult. Markowi Bojarskiemu dnia 9.11.2016 r.