Założone w grudniu 2009 r. we Wrocławiu Polsko-niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (GP PLEN) (German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN) jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) Cottbus - Senftenberg. Podstawowymi podmiotami GP PLENu są po polskiej stronie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE) Uniwersytetu Wrocławskiego po niemieckiej stronie i Instytut Nauk Administracyjnych(INA) tegoż Wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego, a po stronie niemieckiej Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV)) BTU Cottbus - Senftenberg. Jednostka znajduje się pod nadzorem Rektora Wrocławskiej Alma Mater i Prezydenta BTU Cottbus - Senftenberg.

Celem GP PLEN jest poznawanie oraz pogłębianie wiedzy o porządkach prawnych obu krajów, jak również realizacja ponadgranicznych projektów badawczych z dziedziny prawa publicznego, nauk administracyjnych i prawa ochrony środowiska, w tym także w aspekcie interdyscyplinarnym.

Obok pozyskiwania środków ze źródeł pozauniwersyteckich na finansowanie działalności badawczej przewiduje się również współpracę w zakresie publikacji oraz wymiany kadry naukowej i doktorantów obu Uniwersytetów.

Aktywność GP PLEN odzwierciedla się między innymi w organizowaniu konferencji, sympozjów jak również aktywności publikacyjnej.