Contact

Study Programme Coordinator

Dr.-Ing. Ralf OssenbrinkT +49 (0) 355 69-3776ralf.ossenbrink(at)b-tu.de

Team 1: Fees and policy matters

T +49 (0) 355 69 5601studium+serviceteam1(at)b-tu.de

Team 2: Study programs of the faculty 3

T +49 (0) 355 69 5602studium+serviceteam2(at)b-tu.de

Team 3: Programs (ESiSt, Bridge to Studies, Orientation Studies)

T +49 (0) 355 69 5603studium+serviceteam3(at)b-tu.de

Team 4: Applications and Admissions

T +49 (0) 355 69 5604zulassung(at)b-tu.de