Założone w grudniu 2009 r. we Wrocławiu Polsko-Niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska - German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN) było wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) Cottbus - Senftenberg. Podstawowymi podmiotami GP PLEN były po polskiej stronie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE) Uniwersytetu Wrocławskiego, a po stronie niemieckiej Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV)) na BTU Cottbus - Senftenberg. Jednostka znajdowała się pod nadzorem Rektora Wrocławskiej Alma Mater i Prezydenta BTU Cottbus - Senftenberg.

Celem GP PLEN  było poznawanie oraz pogłębianie wiedzy o porządkach prawnych obu krajów, jak również realizacja ponadgranicznych projektów badawczych z dziedziny prawa publicznego, nauk administracyjnych i prawa ochrony środowiska, w tym także w aspekcie interdyscyplinarnym.

Obok pozyskiwania środków ze źródeł pozauniwersyteckich na finansowanie działalności badawczej przewidziana była również współpraca w zakresie publikacji oraz wymiany kadry naukowej i doktorantów obu Uniwersytetów.

Aktywność GP PLEN odzwierciedlała się między innymi w organizowaniu konferencji, sympozjów, jak również aktywności publikacyjnej.

Po dwunastu latach badań naukowych umowa o współpracy wygasła w grudniu 2021 r. Witryna internetowa pozostanie aktywna do odwołania, celem udokumentowania istnienia jednostki.