Vergangene Aktivitäten

Symposien, Konferenzen und Vorträge
 • Konferencja: "Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi" w ramach projektu badawczego "Prawne i organizacyjne zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, 16-17 październik 2012 r., Wrocław
 • Przyjęcie przedstawicieli GP PLEN w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu przez Konsula Generalnego, Dr. Gottfrieda Zeitza, dnia 25 czerwca 2013 r.
 • Konferencja: "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" (stanowisko polskie), dnia 8 października 2014 r., Federalny Urząd Prasowy (Bundespresseamt), Berlin
 • Konferencja: "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" (stanowisko niemieckie), dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin
 • Współorganizacja konferencji zorganizowanej przez IHK Cottbus "Polityka energetyczna w Polsce - Rozwój w regionie przygranicznym" z dnia 19.05.2015 r. (Knopp)
 • Sympozjum informacyjno-dyskusyjne "Flüchtlingskrise: EU am Scheideweg - Abkehr vom Rechtsstaat?" mit namhaften Vertretern aus Politik und Rechtswissenschaft dnia 18.05.2016 r. na BTU Cottbus - Senftenberg
 • Flüchtlingskrise – eine Herausforderung für Europa: Zusammen oder getrennt? – deutsche und polnische Flüchtlingspolitik im Kontext der Migrationskrise, gemeinsame Publikation des ZfRV und der Universität Breslau in 2017
 • Dialog: Osteuropäische Pflegehilfen kontra deutsche Gesundheitspolitik
  25. September 2018, Berlin Bundespresseamt
 • Unabhängigkeit der Richterschaft - Deutschland und Polen im Vergleich
  25. Oktober 2018, Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Cottbus
Publikationen
 • Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Polen, w: Krautscheid (wyd.), Die Daseinsvorsorge im Spannungsfeld von europäischem Wettbewerb und Gemeinwohl - Eine sektorspezifische Betrachtung, Wiesbaden 2009 r., str. 373 i nast. (Knopp)
 • Niemieckie prawo administracyjne a prawo wspólnotowe czy raczej "europeizacja niemieckiego prawa administracyjnego", w: Boć/Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław 2009 r., str. 113 i nast. (Knopp)
 • Umsetzungsstand der europäischen Umwelthaftungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten, EuZW 2009 r., str. 561 i nast. (Knopp)
 • Beamte und Hochschullehrer im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland, w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. Jerzego Supernata), Wrocław 2009 r., str. 314 i nast. (Knopp/Schröder)
 • Aufgaben und Funktion des Deutschen Bundespräsidenten, w: Frankiewicz/Stadniczeńko (wyd.), Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec, Opole 2009 r., str. 151 i nast. (Knopp/Schröder)
 • Hochschulpolitik, rechtlicher Rahmen, Autonomiegedanke und Besoldung in Polen, w: Knopp/Peine/Nowacki/Schröder (wyd.), Cottbuser Schriften zu Hochschulpolitik und Hochschulrecht (Cottbuska seria wydawnicza dotycząca polityki i prawa o szkolnictwie wyższym), tom 1, Hochschulen im Umbruch, 2009 r., str. 109 i nast. (Stypuła)
 • Recht und Zeit - Zur Endlichkeit der Geltungsdauer und "Überlagerung" von Gesetzen, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), seria wydawnicza PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 3, Zur Kontrolle des Verwaltungshandelns, Wrocław 2010 r., str. 221 i nast. (Hoffmann)
 • "Dekodifikation" des polnischen Umweltrechts?, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) 2011 r., str. 43 i nast. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • Umwelt - ein bestimmbarer Rechtsbegriff?, Natur und Recht (NuR) 2011 r., str. 389 i nast. (Hoffmann)
 • Hochschulautonomie als Form staatlicher Dezentralisierung am Beispiel Polens, w: Knopp (wyd.), Föderalismus vs. Zentralismus, 2011 r., str. 123 i nast. (Stypuła)
 • Dezentralisierung in Polen, w: Knopp (wyd.), Föderalismus vs. Zentralismus, 2011 r., str. 107 i nast. (Zgolak-Nafalska)
 • An outline of the general EU principles of food law and hygiene of foodstuffs, w: Pod-bielska/Trziszka (wyd.), Acta Biomedical Engineering (2011), pp. 59 i nast. (Nowacki)
 • Die bilaterale Zusammenarbeit von Deutschland und Polen im Umweltschutz, WiRO 2011 r., str. 237 i nast. (Zgolak-Nafalska)
 • Sprawozdanie z konferencji: "Eine Dekade der Harmonisierung im Umweltschutzrecht - Die Umsetzung und Anwendung des Umweltrechts der Europäischen Union in Polen", międzynarodowa konferencja naukowa w Lublinie, 10-12 maj 2011 r., EurUP 2011 r., str. 185 i nast. (Kwaśnicka)
 • Sprawozdanie z konferencji: "Verwaltungsverfahren und -rechtsschutz im brandenburgischen Kommunalabgabenrecht", konferencja naukowa w Poczdamie, 7 październik 2010 r., Landes- und Kommunalverwaltung (LKV) 2011 r., nr. 3, str. 120 i nast. (Stypuła/Weber)
 • Klimaschutz im Verkehrssektor - Die Umsetzung der Richtlinie 1999/94/EG in Deutschland und Polen im Vergleich, WiRO 2011 r., str. 360 i nast. (Hoffmann/Zgolak-Nafalska)
 • Rechtsbegriff "Umwelt" - Deutschland und Polen im Vergleich, WiRO 2012 r., str. 272 i nast. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • Pozycja gminy w sferze realizacji zadań publicznych, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 25 i nast. (Nowacki)
 • Zasięg władztwa zadaniowego i ustrojowego gminy, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 29 i nast. (Nowacki)
 • Postępowanie z odpadami komunalnymi w regulacjach prawnych i doświadczeniach praktycznych w Republice Federalnej Niemiec, w: Boć/Nowacki/Knopp/Schröder (wyd.), Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE, tom 5, Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Wrocław 2012 r., str. 298 i nast. (Stypuła/Piroch)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Tłumaczenie na niemiecki z wprowadzeniem, stan prawny: 1.1.2013 r., Wrocław 2013 r. (Kwaśnicka/Hoffmann)
 • System prawny usuwania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec, w: Górski/Nowacki (wyd.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 16-17 października 2012 r., Wrocław 2013 r., str. 93 i nast., 193 i nast. (Stypuła/Piroch)
 • Rechtswissenschaften an technischen Universitäten - mit einem Fokus auf das Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV) in Brandenburg, Knopp (wyd.), Schriftenreihe FORUM des Deutschen Hochschulverbandes, zeszyt 84, lipiec 2013 r.
 • Die EU-Umwelthaftsungsrichtlinie in der mitgliedstaatlichen Praxis - erste Erfahrungen, unterschiedliche Bedeutung und Folgeprobleme einer "bloßen" Rahmenrichtlinie, NuR 2013, str. 25 i nast.
 • Effectiveness of EU law and policy on vertical restraints at protecting competition, Wrocław Review of Law, Administration & Economics (WRLAE) 1/2013, str. 119 i nast. (Raad)
 • Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie? (sprawozdanie z konferencji, część 1: Berlin), NVwZ 2014 r., str. 1636 i nast. (Raad)
 • Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie? (sprawozdanie z konferencji, część 2: Szczecin), NVwZ 2014 r., 1637 i nast. (Balbach)
 • The meaning of 'environment' in the German legal order, WRLAE 1/2014, str. 54 i nast. (Hoffmann)
 • Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce? Wgląd w sytuację obecną, Knopp/Górski (wyd.), Berlin 2015
 • The meaning of 'environment' in the German legal order, WRLAE 1/2014, str. 54 I nast. (Hoffmann)
 • Die Universität Wrocław und die BTU Cottbus-Senftenberg führen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen von GP PLEN fort, Akademisches Kaleidoskop, Zeitschrift der Universität Breslau, nr 2, 2015, str. 14 i nast. (Stypula)
 • Polsko-niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska - modelowy przykład współpracy naukowej (German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network - Modellbeispiel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit), Prawo i Środowisko, nr 2, 2015, str. 142-145 (Zgolak)
 • Die polnisch-deutsche Zusammenarbeit im Bereich Rechtswissenschaft - am Beispiel der Universitäten Wrocław und Cottbus, w: Sawicki/Łucarz (wyd.), Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu - Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, str. 341 i nast. (Hoffmann/Stypuła)
Referaty
 • "Die Klimaschutzstrategie der Europäischen Union", referat w ramach wykładów INES-Ringvorlesung "Europe in a New Global Order, Klima auf dem Spiel - Engagement für eine Europäische Klimaagenda", dnia 28 stycznia 2010 r., Europa-Universität Viadrina (Hoffmann)
 • "Die Finanzierung von Umweltschutz in der EU am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland", wykład dnia 15 stycznia 2010 r. i 28 stycznia 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Die Finanzierung des Umweltschutzes in der EU am Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik", wykład dnia 20 maja 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "BOLOGNA REFORM PROCESS IN POLISH HIGHER EDUCATION - WROCLAW UNIVERSITY AS AN EXAMPLE", w ramach tygodnia uroczystości: 20 LAT BTU, dnia 15 czerwca 2011 r., BTU Cottbus (Prof. Dr. hab. Ryszard Cach)
 • "Die Finanzierung des Umweltschutzes in der EU am Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik", wykład dnia 15 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Eurozone-Desaster: Untergang der Eurozone und Deutschland vor dem Staatsbankrott?", 16-17 styczeń 2012 r., Uniwersytet Wrocławski (Knopp)
 • "Facing Climate Change and Legal Order", dnia 14 maja 2013 r., Uniwersytet Wrocławski (Hoffmann)
 • "System prawny usuwania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec" w ramach konferencji "Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi", 16-17 październik 2012 r., Uniwersytet Wrocławski (Stypuła/Piroch)
 • Referat Prof. dr dr h.c. mult. Marka Bojarskiego z okazji dziesięciolecia istnienia ZfRV na temat: "A decade of successful cooperation in legal studies between the University of Wrocław and Brandenburg University of Technology", dnia 25 października 2012 r., Sąd Okręgowy Cottbus
 • "Die Finanzierung von Umweltschutz in der EU - am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland", wykład dnia 20 maja 2012 r. i dnia 9 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Schröder)
 • "Transformacja polityki energetycznej w Polsce - uwarunkowania historyczne, rozwój, sytuacja obecna" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 8 października 2014 r., Federalne Biuro Prasowe Berlin (Zgolak)
 • "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech - droga odejścia od polityki atomowej, z uwzględnieniem prawa UE" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Knopp)
 • "Fracking jako element transformacji polityki energetycznej? Ramy prawne i ryzyko ekologiczne" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Raad)
 • "Ekologiczne, etyczne i społeczno-polityczne aspekty transformacji polityki energetycznej w Niemczech i w Polsce" w ramach konferencji "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?", dnia 5 listopada 2014 r., Szczecin (Stypuła)
 • "Deutsch-Polnischer Wissensaustausch und Förderungsmöglichkeiten für junge Wissenschaftler" (Polsko niemiecka wymiana wiedzy naukowej i możliwości wspierania młodej kadry naukowej), referat na konferencji "Lubuski Spinacz Biznesu i Nauki", dnia 18.06.2015 r. w Zielonej Górze (Zgolak)
Projekty badawcze (wnioski) i pozyskiwanie środków zewnętrznych
 • Wniosek o dofinansowanie w programie Life+ UE: "Środowisko" jako pojęcie prawne - porównanie i analiza rozumienia pojęcia w krajach członkowskich UE jako wkład do badań z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa ochrony środowiska (2010 r.)
 • Nominacja Prof. dr hab. Konrada Nowackiego do nagrody Anneliese Maier-Forschungspreis dla naukowców z dziedziny humanistyki i soziologii Fundacji Alexandra von Humboldta (2011 r.)
 • Projekt badawczy "Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi" - finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) (2012 r.)
 • Projekt badawczy "Transformacja polityki energetycznej w Niemczech a wdrożenie energii atomowej w Polsce?" realizujący się w konferencjach w Berlinie i Szczecinie - dofinansowany ze środków Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko DBU (2014-2015)
 • Nominacja Prof. dr hab. Konrada Nowackiego i Prof. Dr. Dr. h.c. Lothara Knoppa do Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej "Nicolaus Copernicus" przyznawanej przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej (2016)
Sonstiges
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN w ramach sympozjum LKV "Verwaltungsverfahren und -rechtsschutz im Brandenburgischen Kommunalabgabenrecht" w Poczdamie dnia 7.10.2010 r.
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN w ramach konferencji "Neuordnung der Kreislaufwirtschaft - Ausdruck fortschreitender Europäisierung und Auswirkungen auf die Entsorgungswirtschaft" w Kaiserslautern dnia 29.10.2010 r.
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN na sympozjum "NUTRACEUTICS, BIOMEDICAL REMEDIES AND PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS FOR PREVENTION OF CIVILIZATION-RELATED DISEASES", Humboldt Kolleg, 26-29.05.2011 r., Wrocław
 • Przedstawienie Centrum GP PLEN jako międzyuczelnianej jednostki naukowej BTU Cottbus i Uniwersytetu Wrocławskiego na Polsko-Niemieckim Wieczorze organiziwanym przez Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg e.V. w Cottbus dnia 1.03.2012 r. w Polnisch-Deutsches Zentrum, Stadthalle Cottbus (Stypuła)
 • "10 lat Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych w Cottbus", nr 12, 2012 r., str. 15 i nast.
 • Odznaczenie kanclerza BTU Wolfganga Schrödera Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego za wieloletnie zasługi w obszarze wspierania polsko-niemieckich kooperacji, w szczególności w obszarze naukowo-badawczym dnia 15.12.2012 r.
 • Raport: "Dies Academicus der BTU Cottbus", Akademisches Kaleidoskop, nr 2, 2013 r., str. 18
 • Raport: "Besuch von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Prof. Sabine Kunst an der Universität Wrocław", Akademisches Kaleidoskop, nr 2, 2013 r., str. 24
 • Uroczyste podpisanie porozumienia o kontynuacji współpracy w ramach GP PLEN (Cottbus) dnia 28.04.2015 r.
 • Wręczenie tytułu doctora honoris causa BTU Cottbus - Senftenberg profesorowi dr hab. Konradowi Nowackiemu dnia 9.02.2016 r.
 • Raport: "Professor Konrad Jerzy Nowacki - Ehrendoktor der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg", Akademisches Kaleidoskop, nr 1, 2016 r., str. 11 i nast. (Stypula)
 • "Prof. Nowacki doktorem honoris causa", Przegląd Uniwersytecki, nr 2, 2016 r., str. 41. (Stypula)
 • Uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej Prof. Dr. Dr. h.c. Franz-Josephowi Peine dnia 3.09.2016 r.
 • Wręczenie tytułu doctora honoris causa BTU Cottbus - Senftenberg profesorowi dr hab. dr h.c. mult. Markowi Bojarskiemu dnia 9.11.2016 r.

Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der technisch nicht notwendigen Cookies können Sie jeder Zeit wiederrufen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Seiten zum Datenschutz.

Erforderlich

Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.

Statistik

Für den Zweck der Statistik betreiben wir die Plattform Matomo, auf der mittels pseudonymisierter Daten von Websitenutzern der Nutzerfluss analysiert und beurteilt werden kann. Dies gibt uns die Möglichkeit Websiteinhalte zu optimieren.

Name Zweck Ablauf Typ Anbieter
_pk_id Wird verwendet, um ein paar Details über den Benutzer wie die eindeutige Besucher-ID zu speichern. 13 Monate HTML Matomo
_pk_ref Wird benutzt, um die Informationen der Herkunftswebsite des Benutzers zu speichern. 6 Monate HTML Matomo
_pk_ses Kurzzeitiges Cookie, um vorübergehende Daten des Besuchs zu speichern. 30 Minuten HTML Matomo