Akkreditierung

Studiengangakkreditiert bis
Mathematik/Bachelor ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2013, verlängert bis 30.09.2015
Wirtschaftsmathematik/Bachelor ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2013, verlängert bis 30.09.2015
Angewandte Mathematik/Master (Portables Dokumentenformat  Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
Physik/Bachelor ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2013, verlängert bis 30.09.2015
Physik/Master (Portables Dokumentenformat  Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
Informatik/Bachelor ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
Informatik/Master ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
IMT/Bachelor ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
IMT/Master ( Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2014, verlängert bis 31.12.2015
Elektrotechnik/Bachelor (Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2011
Elektrotechnik/Master (Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2011
eBusiness/Bachelor (Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2012
eBusiness/Master (Portables Dokumentenformat Urkunde)30.09.2012