Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyceKrótki opis

Celem tego dwustronnego projektu jest stworzenie sieci kompetencji z podmiotami po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. W szczególności należy zwrócić się do grup docelowych studentów, kadry naukowej i pracowników. Jako przedstawiciele ośrodków akademickich i gospodarki regionalnej mają oni towarzyszyć i kształtować transfer wiedzy i technologii w zakresie zorientowanego na zastosowanie budownictwa lekkiego z uczelni do regionalnych przedsiębiorstw. Celem jest nie tylko pokonanie granic geograficznych, ale także przełamanie barier językowych i mentalnych, a tym samym zapewnienie kontynuacji kontaktów po zakończeniu projektu. Przyspieszony i trwały rozwój kompetencji w zakresie kluczowej technologii budownictwa lekkiego stanowi szansę dla nadchodzących zmian strukturalnych i dla regionu.

Warsztaty

Impreza inauguracyjna

W czwartek 26.11.2020 BTU Cottbus-Senftenberg (BTU C-S) jako partner wiodący zaprosił na imprezę inauguracyjną projektu INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 "Overcoming borders with key technologies - Sustainable development of a cross-border competence network for knowledge and technology transfer in the field of application-oriented lightweight construction". Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Zielonogórski (UZ), który jest partnerem projektu, a także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Jednak z powodu Corony impreza nie mogła odbyć się na miejscu, jak planowano, lecz musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznej (IIM) oraz prof. Sławomir Kłos - pełnomocnik rektora ds. przedsiębiorczości akademickiej. Gorzowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zaangażowany w realizację projektu reprezentował pan Włodzimierz Fleischer. BTU C-S reprezentował kierownik projektu prof. Holger Seidlitz z Katedry Konstrukcji Lekkich na bazie Polimerów (PbL). Podczas dwugodzinnej konferencji ponad 30 uczestników zostało poinformowanych o szczegółach projektu, a zaangażowani w projekt partnerzy zostali przedstawieni bardziej szczegółowo. Szczegóły projektu obejmowały program finansowania INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 Unii Europejskiej, za pomocą którego projekt może być realizowany, jak również cele i działania projektu. Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie zostało zapewnione przez partnerów projektu. Podsumowując, wszyscy partnerzy projektu potwierdzili, że mają nadzieję, iż wkrótce będzie możliwe ponowne osobiste spotkanie i w ten sposób podtrzymanie wymiany międzykulturowej również vis-à-vis.

Przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) celem jest nie tylko zbudowanie dwustronnej sieci kompetencji i tym samym wzmocnienie wymiany pomiędzy regionalnymi podmiotami ze świata biznesu i nauki, ale także dążenie do zwiększenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju po obu stronach granicy, aby wzmocnić kompetencje innowacyjne regionu i tym samym dać impuls lokalnej gospodarce i rynkowi pracy. Przewidziany w planowanych wydarzeniach osobisty kontakt między uczestnikami, uzupełniony o elementy kulturowe i językowe poszczególnych wydarzeń, ma przyczynić się do zmniejszenia obaw przed kontaktem ponad granicami i przełamać bariery językowe. Wśród uczestników powinni znaleźć się zarówno studenci i pracownicy naukowi, jak i pracownicy lokalnych firm.

W celu realizacji projektu we wrześniu tego roku podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) a BTU Cottbus-Senftenberg oraz umowy partnerskie pomiędzy uczestniczącymi partnerami projektu.

Zdjęcia

Wprowadzenie do kompozytów włóknistych

Treść

Dwustronny projekt "Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu", który został zatwierdzony w ramach programu INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020, zaprosił uczestników na pierwsze warsztaty w dniach 4-5 marca. Ze względu na pandemię korony warsztaty nie mogły jednak odbyć się zgodnie z planem na miejscu w BTU Cottbus-Senftenberg, lecz musiały zostać przeniesione do przestrzeni wirtualnej. Ze względu na wynikający z tego brak ograniczeń przestrzennych, w urozmaiconym programie mogło wziąć udział nawet więcej niż planowane 30 osób. Dzięki oprogramowaniu do wideokonferencji Zoom, które umożliwiło płynne włączenie do warsztatów tłumaczy symultanicznych, wydarzenie śledziło ponad 50 uczestników.

Zdjęcia

Produkcja przyrostowa na bazie tworzyw sztucznych lub proszków metali oraz symulacja produkowanych komponentów

Treść

W dniach 21-22 kwietnia odbyły się drugie warsztaty w ramach polsko-niemieckiego projektu, których gospodarzem był Uniwersytet Zielonogórski. W środę prof. Kłos powitał uczestników i zapoznał ich z autonomicznymi systemami monitorowania parametrów pracy. Następnie po raz pierwszy w ciągu tych dwóch dni poruszono temat skanowania 3D. Jego wykład praktyczny dotyczył przechwytywania elementów kompozytowych w celu wykrywania uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia nieodwracalnych uszkodzeń, komponenty te często mogą być jedynie zutylizowane i na tym skupiono się w następnym temacie, który dotyczył recyklingu włókien węglowych. Kolejne tematy krążyły wokół druku 3D. Przed obiadem tematem był druk 3D z materiałów metalicznych, natomiast po obiedzie skupiono się na produkcji addytywnej z tworzyw sztucznych. Wkład kulturalny i tym samym zakończenie pierwszego dnia warsztatów zapewniła Filharmonia Zielonogórska, niestety tylko w formie nagrania video z powodu pandemii. Zagrali koncert symfoniczny "Peer Gynt" Edvarda Griega.

Prof. Patalas-Maliszewska rozpoczęła drugi dzień od wprowadzenia do tematyki Przemysłu 4.0, w którym szczególnie odniosła się do potrzeb firm produkcyjnych w regionie przygranicznym. Kolejny wykład był kontynuowany w wymiarze transgranicznym. Mgr inż. Zdzisław Wałęga przedstawił różne projekty, które realizowali studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, m.in. z BTU Cottbus-Senftenberg, oraz jakie korzyści przyniosły lekkie konstrukcje. Oprócz samego tematu, jest to również przykład tego, co może osiągnąć dobra współpraca po obu stronach granicy. Największą część drugiego dnia warsztatów zajęła tematyka skanowania 3D i inżynierii odwrotnej. Filip Górski i Wiesław Kuczko pokazali na praktycznych przykładach, w jaki sposób obiekty istniejące w świecie rzeczywistym mogą być wykorzystywane do tworzenia modeli cyfrowych, które następnie mogą być odtwarzane za pomocą wytwarzania addytywnego. Tematy dotyczyły zarówno drobnych rzeczy, takich jak protezy, jak również cyfryzacji całej podstacji.

Zdjęcia

Wpływ właściwości materiału anizotropowego na kompozyty włókniste i elementy drukowane

Treść

W dniach 26.05 - 27.05.2021 r. odbyły się trzecie warsztaty w ramach polsko-niemieckiego projektu, na które tym razem zaprosił BTU Cottbus - Senftenberg. Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu, warsztaty rozpoczęły się od podstaw wytwarzania i właściwości polimerów matrycowych. Po krótkim zarysie historycznym przedstawiono procesy produkcyjne i wynikający z nich podział na tworzywa termoplastyczne, elastomery i termoutwardzalne. Przed południem omówiono bardziej szczegółowo pojedyncze rodzaje tworzyw sztucznych i ich właściwości. Po przerwie obiadowej, kolejny temat "prepregi" został przedstawiony na praktycznym przykładzie, który przybliżył temat z punktu widzenia producenta lub użytkownika. Po tym nastąpiło akademickie podejście do tematu. Wkład kulturalny stanowił zakończenie pierwszego dnia warsztatów. Pani Stock z serbołużyckiej informacji kulturalnej LODKA przedstawiła historię i rozwój mniejszości serbołużyckiej, która kiedyś była bardziej rozpowszechniona w regionie.

Drugi dzień trzeciego warsztatu rozpoczął się tematami dotyczącymi Bulk/Dough/Sheet Moulding oraz mas Special Compounds. Podobnie jak podczas poprzednich prezentacji, skupiono się na tym, w jaki sposób właściwości materiałów mogą być konkretnie modyfikowane poprzez określone etapy obróbki i w ten sposób optymalnie dostosowane do wytwarzanego elementu.

W dalszej kolejności poruszono tematykę projektowania komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji procesów formowania półfabrykatów włóknistych. Nie tylko wyjaśniono uczestnikom poszczególne kroki prowadzące do symulacji, ale także zobrazowano je na praktycznym przykładzie. Zaznaczono, że symulacja jest procesem iteracyjnym, w którym znalezienie optymalnego rozwiązania może wymagać kilkakrotnych przejść. To samo stwierdzenie padło również w praktycznym przykładzie, który nastąpił po przerwie obiadowej. Tutaj jednak uczestnikom przybliżono cały łańcuch procesu rozwoju komponentów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknami ciągłymi, którego częścią jest symulacja. Również omówiono właściwości anizotropowe materiałów oraz w jaki sposób może to przynieść korzyści dla projektowanego elementu. Warsztaty zostały zakończone ćwiczeniem językowym, w którym powtórzono słownictwo z dwóch pierwszych edycji oraz wprowadzono pojęcia z bieżących warsztatów. W ciągu dwóch dni warsztatowych w wideokonferencji wzięło udział około 50 osób.

Dokumenty towarzyszące

Zdjęcia

Metody oparte na konstrukcji z wykorzystaniem kompozytów włóknistych i materiałów dodatkowych

Treść

Czwarty warsztat z serii w dniach 28-29 października 2021 r. został niestety odwołany z powodów organizacyjnych i odbędzie się w dniach 18-19 listopada. Program znajdą Państwo w zapowiedzi wydarzenia.

Dokumenty towarzyszące

Charakterystyka własności mechanicznych kompozytów

Treść

Piąte warsztaty z tej serii odbędą się w dniach 09 - 10 grudnia 2021 r. Program znajdą Państwo w dokumentach towarzyszących oraz w zapowiedzi wydarzenia.

Projekt i układ / konstrukcja kompozytów i części

Treść

Szóste warsztaty w ramach projektu INTERREG "Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu" otworzyły cykl wydarzeń w 2022 r. W dniach 24-25 marca Uniwersytet Zielonogórski po raz kolejny zaprosił uczestników do dyskusji na interesujące tematy. Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu na temat korzyści płynących ze współpracy między firmami a uczelnią oraz tego, w jaki sposób może ona rozwiązywać problemy i zwiększać efektywność. Zostało to poparte kilkoma przykładami. Drugi punkt programu również dotyczył współpracy między środowiskiem naukowym a przemysłem. Współpraca z dwoma znaczącymi firmami została zilustrowana opracowaniem folii chroniących wyświetlacze w telefonach komórkowych oraz nawilżającego środka dezynfekującego. Wielokrotnie podkreślano również, jak ważna jest poufność w projektach badawczych, aby chronić własność intelektualną po obu stronach. W części trzeciej uczestnicy zostali zapoznani z pięcioma etapami inżynierii odwrotnej. Przed kolejnym punktem dnia przeanalizowano bardziej szczegółowo sekwencję procesu projektowania konstrukcji mechanicznych na praktycznym przykładzie mobilnej skoczni do skoków na potrzeby pokazów motocrossowych. Kolejny wkład prowadził do zupełnie innego obszaru problemowego. Podczas obróbki detali metodą odejmowania muszą być odprowadzane duże ilości ciepła. Jednym ze sposobów jest smarowanie minimalną ilością. W tym celu stosuje się oleje. Nie zawsze jednak mają one wymagane właściwości, dlatego też podejmowane są próby wpływania na nie za pomocą nanocząstek. Można wykazać, że dzięki zastosowaniu nanocząstek można poprawić jakość obrabianej powierzchni, zmniejszyć zużycie narzędzia i ograniczyć zużycie energii. Przed kulturalną częścią dnia uczestnicy zapoznali się z działalnością Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego celem jest łączenie nauki z biznesem.

Po tej prezentacji drugi dzień rozpoczął się od projektu, który powstał w ramach Inkubatora Innowacji 4.0. W ramach tego projektu opracowano profile do okien autobusowych o lekkiej konstrukcji. Doprowadziło to do zmniejszenia masy o 25% i zwiększyło odporność na korozję. W następnej części omówiono również odporność na korozję. Tam jednak, w związku ze stopem tytanu Ti6Al4V. Kolejne dwa punkty programu, a tym samym zakończenie części technicznej warsztatów, dotyczyły manipulatorów mobilnych. Z jednej strony, najpierw omówiono podstawy i wyzwania, jakie pojawiają się przy sterowaniu, gdy ramię robota jest umieszczane na ruchomej platformie. Po drugie, w oparciu o to zagadnienie, chodziło o koordynację pracy kilku takich ruchomych manipulatorów w celu wykonania wspólnego zadania. Na zakończenie warsztatów odbył się jeszcze jeden punkt programu kulturalnego, po czym nastąpiło podsumowanie i przedstawienie perspektyw na następne wydarzenie.

W części kulturalnej dwóch dni uczestnicy mogli dowiedzieć się czegoś o życiu i działalności księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Jego parki są do dziś popularnymi celami wycieczek po obu stronach Nysy, podobnie jak książęcy park Zatonie koło Zielonej Góry. Były jednak inne warte zobaczenia miejsca w mieście, takie jak Palmiarnia, Stare Miasto i Planetarium Wenus w Centrum Nauki Keplera.

Dokumenty towarzyszące

Analiza struktury kompozytów anizotropowych i projektowanie kompozytów warstwowych i addytywnie produkowanych komponentów

Treść

Siódme warsztaty z cyklu odbędą się w dniach 7-8 kwietnia 2022 r.

Techniki połączeń i systemy wprowadzania sił

Dokumenty towarzyszące

Technologie wytwarzania kompozytów termoplastycznych i termoutwardzalnych

Treść

Dziewiąty warsztat z serii odbył się 13 października 2022 r. na miejscu w BTU Cottbus - Senftenberg oraz 4 listopada 2022 r. w zwykłym otoczeniu. Po około półtora roku warsztatów w formacie online, uczestnicy mogli po raz pierwszy spotkać się twarzą w twarz i zaangażować w wymianę. Po powitaniu przez prof. Seidlitza i zapoznaniu się z procedurą organizacyjną, uczestnicy zostali podzieleni na grupy, aby przyjrzeć się bliżej dostępnym na wydziale technologiom wytwarzania kompozytów termoplastycznych i termoutwardzalnych. Pierwsza grupa rozpoczęła od wizyty w systemie Automated Fiber Placement (AFP), który może umieszczać zarówno taśmy termoplastyczne, jak i termoutwardzalne oraz addytywnie wytwarzać niemal dowolną geometrię. Dzięki znajdującej się w tej samej hali wielkogabarytowej drukarce 3D, uczestnicy poznali kolejną możliwość wytwarzania addytywnego. W przeciwieństwie do znanych z desktopowych drukarek 3D, tutaj granulat z tworzywa sztucznego jest doprowadzany do pożądanego kształtu elementu warstwa po warstwie, w tym do kształtu zbiornika ciśnieniowego, który miał być podjęty ponownie w późniejszym czasie. Skąd pochodzi m.in. granulat do drukarki 3D, wyjaśniano następnie grupie na kolejnej stacji. Oprócz wtryskarki i linii do produkcji folii płaskich można było zobaczyć w akcji również compounder, który z kilku komponentów produkuje nowy granulat. Na gorącej prasie uczestnicy mogli zobaczyć, jak kompozyt taśmowy "2D" osadzony przy pomocy AFP został uformowany w trójwymiarowe siodełko rowerowe. Trzecim stanowiskiem była maszyna do nawijania, która została objaśniona każdej grupie. Jak sama nazwa wskazuje, służy ona do owijania wykładzin włóknami węglowymi w celu wyprodukowania np. lżejszych zbiorników ciśnieniowych. W tym momencie koło zostało zamknięte do pierwszej stacji, gdzie zaprezentowano wydrukowane linery, które obecnie są wykorzystywane do badań eksperymentalnych. Po zakończeniu pracy trzech stacji wszyscy uczestnicy spotkali się na obiedzie. Po obiedzie nastąpiła część kulturalna warsztatów. Po krótkich wycieczkach do Książa Pücklera w poprzednich warsztatach, teraz uczestnicy mogli sami zapoznać się z twórczością Księcia. Fundacja Park Muzealny Księcia Pücklera i Zamek Branitz oprowadziła grupę dwujęzycznie po zamku, jak również po Parku Branitz i w ten sposób przekazała ciekawe spostrzeżenia dotyczące tamtych czasów. Zwiedzanie z przewodnikiem, a tym samym i dzień warsztatowy zakończył się obejrzeniem i poinformowaniem o piramidzie w parku, miejscu ostatniego spoczynku Hermanna von Pückler-Muskau.
Drugi dzień imprezy służył z jednej strony pogłębieniu technologii zaprezentowanych w pierwszym dniu warsztatów, z drugiej zaś stanowił punkt wyjścia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w imprezie na miejscu w Cottbusie, aby również zapoznać się z różnymi technologiami produkcji. Po powitaniu i informacjach organizacyjnych prof. Seidlitz przedstawił przegląd różnych procesów podstawowych, a w szczególności zajął się formowaniem wtryskowym i wytłaczaniem. Po przerwie kawowej kontynuowano program dotyczący procesu układania ręcznego, prepregów i technologii autoklawowej, a także formowania płynnych kompozytów (LCM) i prasowania komponentów. Pierwszy punkt programu po przerwie obiadowej nawiązywał do porannego tematu formowania wtryskowego i rozszerzał go szczegółowo o obszar formowania wielokomponentowego. Technologie produkcyjne nawijania i oplatania oraz zautomatyzowane procesy osadzania w postaci Automated Tape Laying (ATL) i Automated Fiber Placement (AFP) stanowiły podsumowanie dnia warsztatowego. W wydarzeniu online wzięło udział łącznie 55 osób, dzięki czemu udało się dotrzeć do większej grupy osób niż byłoby to możliwe w przypadku samego wydarzenia z udziałem uczestników.

Dokumenty towarzyszące

Zdjęcia

Konstrukcja narzędzi do kompozytów o wysokiej wydajności

Treść

Dziesiąte warsztaty z cyklu odbędą się w dniach 16 - 17 listopada 2022 r. Ponownie planowany jest format hybrydowy, tak aby jubileuszowe warsztaty pierwszego dnia były również otwarte dla szerszej publiczności. Na drugi dzień prosimy o rejestrację u jednego z partnerów projektu biorącego udział w projekcie lub pod adresem mailowym rene.wickmann(at)b-tu.de Więcej szczegółów znajdziecie pod zapowiedzią wydarzenia.

Zdjęcia

Implementacja podzespołów do lekkiego ramienia robota

Treść

Dokumenty towarzyszące

Warsztaty z gradacji z testowaniem, próbami i sympozjum

Treść

Dokumenty towarzyszące

Zdjęcia